ບໍລິການ E-Bill ຍິນດີຕ້ອນຮັບ

Welcome to LTC's E-Bill page

ກະລຸນາປ້ອນເບີໂທລະສັບລາຍເດືອນ ຫຼື ໝາຍເລກ

Please enter your post paid mobile number or your

FTTH, ADSL, PSTN, LeasedLine, IP Transit, Direct to home

ໃສ່ ແລ້ວກົດກຸ່ມ "Submit"

number and click "Submit"